ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA OCEN i OPINII

Witamy w Centrum Oceny i Opinii Klienta („CRR”) prowadzonym przez Electrolux (Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7 (kod: 01-217), NIP 521-008-43-88, Regon 011020824).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Zasad (dalej „Regulamin”) przed przystąpieniem do wystawienia ocen lub opinii dotyczących naszych produktów. Przystąpienie do wystawienia ocen lub opinii jest równoznaczne z akceptacją zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, na których przestrzeganie wyrażasz w ten sposób zgodę. Jeżeli nie akceptujesz warunków i zasad Regulaminu, nie wyrażaj zgody lub nie przystępuj do wystawienia opinii lub oceny.

REGULAMIN

Pamiętaj, przesyłając do Electrolux jakiekolwiek treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:

W dalszej kolejności wyrażasz zgodę oraz gwarantujesz, że nie zamieścisz żadnej treści, co do której masz świadomość lub podejrzewasz, że:

W ramach niniejszego Regulaminu, wyrażasz zgodę aby zabezpieczyć i ochronić Electrolux (a także jego urzędników, dyrektorów, agentów, jednostki zależne, spółki typu joint venture, pracowników i dostawców usług związanych z funkcjonowaniem CRR, w tym w szczególności Bazaarvoice, Inc.) w pełnej wysokości, przed wszystkimi roszczeniami, żądaniami oraz szkodami (rzeczywistymi lub pośrednimi) jakiegokolwiek rodzaju, wiadomymi lub niewiadomymi, włączając w powyższe uzasadnione koszty zastępstwa procesowego, powstałe w wyniku naruszenia składanych przez ciebie oświadczeń i gwarancji przedstawionych wyżej, albo w wyniku naruszeń jakichkolwiek systemów prawnych lub praw osób trzecich.

Przesyłając Electrolux jakiekolwiek treści przyznajesz Electrolux stałe, nieodwołalne, bezpłatne, przenoszalne prawo oraz licencję na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, usuwanie w całości, adaptowanie, publikowanie, dokonywanie tłumaczeń, tworzenie utworów zależnych oraz/lub sprzedaży oraz/lub rozpowszechniania treści (w tym za pomocą Internetu) oraz/lub wykorzystywania treści we wszelkiego rodzaju formach, mediach albo za pomocą jakichkolwiek technologii, bez ograniczeń terytorialnych, bez prawa żądania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

Wszystkie przesłane do Electrolux treści mogą być używana według uznania Electrolux. Electrolux zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, streszczeń albo usuwania jakiejkolwiek treści ze stron internetowych Electrolux, które Electrolux samodzielnie uzna za naruszające wytyczne lub zapisy niniejszego Regulaminu, przy czym Electrolux nie gwarantuje możliwości odwołania się od przypadków zablokowania lub usunięcia jakichkolwiek zamieszczonych treści.

Jednocześnie Electrolux informuje, iż opinie i komentarze umieszczane są na ogół w terminie 2-4 dni roboczych na stronie internetowej Electrolux. Tym niemniej, Electrolux zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy opublikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

W ramach niniejszego Regulaminu oświadczasz, że przyjmujesz do wiadomości odpowiedzialność za treść przesyłanych oświadczeń i treści oraz że przesłana treść nie będzie podlegała zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony Electrolux, jego agentów, podmiotów zależnych, oddziałów, partnerów lub podmiotów trzecich świadczących usługi, a także ich właściwych dyrektorów, upoważnionych przedstawicieli i pracowników.

Podając swój adres email w związku z wystawieniem swojej opinii lub oceny, wyrażasz zgodę aby Electrolux oraz podmioty trzecie świadczące na jego rzecz usługi, wykorzystywały podany adres email w celu nawiązania kontaktu w kwestii pozostawionej opinii lub oceny, a także w innych celach administracyjnych związanych bezpośrednio z pozostawieniem opinii.

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Electrolux zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Zamknij to okno